Έκδοση διπλώματος φορτηγού κατηγορίας Ε

Ενδιαφέρεσαι να επεκτείνεις τοδίπλωμα σου σε Ε ώστε να οδηγείς συνδυασμούς οχημάτων (συρόμενα ή επικαθήμενα);

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι πρέπει να είσαι κάτοχος διπλώματος Γ ή Δ κατηγορίας, το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος και η άδεια ισχύει για 5 έτη. 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 8 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης (45’ έκαστο).

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ
  • Α.Φ.Μ.

 

   Κατά την παραλαβή της καινούργιας άδειας οδήγησης απαιτείται η παράδοση της προηγούμενης άδειας στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών.