Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (Ταξί)

Προϋποθέσεις

Για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησηςΕ.Δ.Χ. αυτοκινήτου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

1.Να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.

2.Να ανανεώσει υποχρεωτικά την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.

4.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

5.Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

6.Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, Γ’ ή Δ’.

7.Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

8.Να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος.

9.Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.

10.Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Δικαιολογητικά 

Για την ανανέωση της ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. των κάτωθι δικαιολογητικών:

* Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι:

1. δεν έχει ξεπεράσει το 69° έτος της ηλικίας του

2. δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν. 1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

4. Δεν έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

5. Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

6. Ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος.

7. Κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, Γ ή Δ’.

8. Είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

* Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία).

* Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

* Αντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

* Δύο πρόσφατές έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας, σε περίπτωση που πρέπει να χορηγηθεί καινούργιο έντυπο ειδικής άδειας ταξί.

* Ιατρικό πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο συμβεβλημένο με την Διεύθυνση Συγκοινωνιών που ανήκει η άδεια.

* Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου υπέρ Δημοσίου.

 

Επαναχορήγηση 

Προυποθέσεις 

Για την επαναχορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που έχει παρέλθει πενταετία από τη λήξη ισχύος της, και ως εκ τούτου θεωρείται θεωρείται αφαιρεθείσα ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

* να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β' για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αιτήσεως,

* εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα,

* εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,

* να είναι υγιής με βάση ιατρικών εξετάσεων,

* να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα,

* να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,

* να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα παρακάτω αδικήματα:

1. της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση,

2. παραχάραξης,

3. κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων,

4. πλαστογραφίας,

5. πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων,

6. δωροδοκίας,

7. ανθρωποκτονίας με πρόθεση,

8. ληστείας,

9. αρπαγής,

10. βιασμού,

11. κατάχρησης σε ασέλγεια,

12. αποπλάνησης παιδιών,

13. διευκόλυνσης ακολασίας άλλων,

14. πορνογραφίας ανηλίκων,

15. μαστροπείας,

16. εκμετάλλευσης πόρνης,

17. σωματεμπορίας,

18. ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής,

19. κλοπής,

20. υπεξαίρεσης,

21. εκβίασης,

22. απάτης,

23. απιστίας,

24. παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων,

25. εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών,

26. παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

27. παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών,

28. λιποταξίας,

29. ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, οι συνέπειες επέρχονται σε βάρος του νομικού προσώπου εάν καταδικαστεί αμετάκλητα ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, ο Διευθυντής ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν εντός (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης, ο Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

Θεωρητική εξέταση

Αν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ο ενδιαφερόμενος θα συμμετέχει σε ειδικήθεωρητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ότι διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και προσόντα.Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

(i)            Κανονισμός Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων,

(ii)          Γενικές αρχές παροχής Πρώτων Βοηθειών, και

(iii)         Χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Περιφερειακής ενότητας που εκδίδει ή επεκτείνει ή επαναχορηγεί

την ειδική άδεια οδήγησης.

Η ειδική θεωρητική εξέταση διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών μίας σωστής απάντησης που περιέχει εξήντα (60) ερωτήσειςπου καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης, ωςεξής:

i. Είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

iii. Δέκα (10) ερωτήσεις επί των Γενικών αρχών παροχήςΠρώτων Βοηθειών.

iv. Είκοσι πέντε(25) ερωτήσεις επί χαρακτηριστικών σημείων ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Π.Ε.όπου θα εκδοθεί η ειδική άδεια οδήγησης.

   Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν απαντήσει σωστά και στις

εξήντα (60) ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου ή σημειώσει το πολύ τέσσερις (4) λανθασμένες απαντήσεις σεαυτό.

 

Το εγχειρίδιο της εξεταζόμενης ύλης για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.

αυτοκινήτου είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον ιστότοποτου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της θεματικής ενότητας περί των χαρακτηριστικών σημείων (τοπικά θέματα) ενδιαφέροντος της Π.Ε. που εκδίδει ή επεκτείνειή επαναχορηγεί την ειδική άδεια οδήγησης κοινοποιούνται, με ευθύνη των οικείων υπηρεσιών Μεταφορώνκαι Επικοινωνιών, στη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

του Υπουργείου προς επικαιροποίηση του ηλεκτρονικάδιαθέσιμου στον ιστότοπο του Υπουργείου εγχειριδίουεξεταζόμενης ύλης.

 

Υποψήφιος που παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία) εξετάζεται με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Πληροφοριακού Συστήματος, μεεκφώνηση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Εν προκειμένω, ο διαθέσιμος χρόνος καθορίζεται σε δύο (2) ώρες.

 

Ο απορριπτόμενος στην ειδική εξέταση υποψήφιοςέχει το δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενη εξεταστικήπερίοδο που προγραμματίζεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν προσκόμισης εκ νέου δικαιολογητικών.

Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει ήνα συνεργάζεται με άλλο υποψήφιο ή να υποβοηθείταιμε οποιοδήποτε τρόπο, θεωρείται ότι απέτυχε

στις εξετάσεις και παράλληλα αποκλείεται από αυτέςγια το επόμενο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

 

Δικαιολογητικά 

Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση

 

Για τη συμμετοχή ενδιαφερόμενου στην ειδική θεωρητική εξέταση για ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσίαΜεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Αίτηση συμμετοχής στην ειδική θεωρητική εξέταση.

β. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι:

- είναι τουλάχιστον 21 ετών και δεν έχει ξεπεράσει το69° έτος της ηλικίας του

- δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα τουΝ. 1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.

- δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένοςαπό οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

- Δεν έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο γιαοδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ.

αυτοκίνητο.

- Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση,παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας μεπρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σεασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας,εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σεανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περίόπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασηςτων διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολήνομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών,λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησηςεργαζομένων.

- Ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσονδεν είναι Έλληνας υπήκοος.

- Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.

- Κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, Γ ή Δ’.

- Είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό

πλαίσιο.

γ. Γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.), όπως αυτή εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικήςμαθησιακής δυσκολίας και χορηγείται από το σχετικό γιατο σκοπό αυτόν τομέα, Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση.

δ. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου υπέρ Δημοσίου.

 

Κατόπιν ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας του περιεχομένου του υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο γιατην προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και χώρο όπου

θα διεξαχθεί η ειδική θεωρητική εξέταση παραδίδονταςτου σχετική Δελτίο Συμμετοχής στην Εξέταση (Δ.Σ.Ε.)όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου(όνομα, επίθετο, όνομα πατρός) καθώς και κάθε άλλη

σχετική προς τη εξέταση πληροφορία.

Δικαιολογητικά για την έκδοση εντύπου ειδικής άδειας οδήγησης

 

Υποψήφιος που πετύχει στην ειδική θεωρητική εξέταση οφείλει όπως προσκομίσει εντός αποκλειστικήςπροθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης τα κάτωθι, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά στην

αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών:

 

α. Φωτοτυπία της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,

β. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης(αναζητείται υπηρεσιακώς).

γ. Απλό αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλουσπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό, εφόσον είναιΈλληνας υπήκοος, ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού-Επίπεδο Α2, εφόσον είναι αλλοδαπός υπήκοος.

δ. Απλό φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

ε. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, ή απλόφωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου,εφόσον είναι υπήκοος κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήαπλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου,βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα

ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή,εφόσον είναι υπήκοος τρίτης χώρας.

ζ. Ιατρικό Πιστοποιητικό.

η. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου

 

   Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει χάσει τοέντυπο της ειδικής άδειας του ή αυτή έχει φθαρεί ή έχουνσυμπληρωθεί τα προς συμπλήρωση πεδία, τότε πλέοντων δικαιολογητικών α’ και β’ της παρούσας παραγράφου, υποβάλει δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας