Αντίγραφο άδειας έλξης (τρέιλερ)

Δικαιολογητικά

  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος με το οποίο είλκαμε το τρέιλερ.
  • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος.
  • Ταμπελάκι της άδειας έλξης.
  • Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από τη σχολή) επικυρωμένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Διαδικασία

   Αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη σχολή κατατίθενται στον Μηχανολόγο ο οποίος και εξετάζει την αίτηση. Σε 7-10 μέρες η άδεια βρίσκεται στα χέρια μας.