Έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (Ταξί)

   Προϋποθέσεις 

   Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Για να χορηγηθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται ο υποψήφιος:

*να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β' για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αιτήσεως,

*εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα,

*εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,

*να είναι υγιής με βάση ιατρικών εξετάσεων,

*να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα,

*να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,

*να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα παρακάτω αδικήματα:

1. της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση,

2. παραχάραξης,

3. κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων,

4. πλαστογραφίας,

5. πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων,

6. δωροδοκίας,

7. ανθρωποκτονίας με πρόθεση,

8. ληστείας,

9. αρπαγής,

10. βιασμού,

11. κατάχρησης σε ασέλγεια,

12. αποπλάνησης παιδιών,

13. διευκόλυνσης ακολασίας άλλων,

14. πορνογραφίας ανηλίκων,

15. μαστροπείας,

16. εκμετάλλευσης πόρνης,

17. σωματεμπορίας,

18. ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής,

19. κλοπής,

20. υπεξαίρεσης,

21. εκβίασης,

22. απάτης,

23. απιστίας,

24. παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων,

25. εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών,

26. παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

27. παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών,

28. λιποταξίας,

29. ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, οι συνέπειες επέρχονται σε βάρος του νομικού προσώπου εάν καταδικαστεί αμετάκλητα ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, ο Διευθυντής ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν εντός (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης, ο Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση.

Θεωρητικές εξετάσεις

Αν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ο ενδιαφερόμενος θα συμμετέχει σε ειδική θεωρητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ότι διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και προσόντα. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

(i)     Κανονισμός Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων,

(ii)    Γενικές αρχές παροχής Πρώτων Βοηθειών, και

(iii)    Χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Περιφερειακής ενότητας που εκδίδει ή επεκτείνει ή επαναχορηγεί

την ειδική άδεια οδήγησης.

 

   Η ειδική θεωρητική εξέταση διαρκεί:

α. Για τη χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ενενήντα (90) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών μίας σωστής απάντησης που περιέχει εξήντα (60) ερωτήσεις που καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης, ως εξής:

i. Είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

iii. Δέκα (10) ερωτήσεις επί των Γενικών αρχών παροχής Πρώτων Βοηθειών.

iv. Είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις επί χαρακτηριστικών σημείων ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Π.Ε. όπου θα εκδοθεί η ειδική άδεια οδήγησης.

   Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν απαντήσει σωστά και στις

εξήντα (60) ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου ή σημειώσει το πολύ τέσσερις (4) λανθασμένες απαντήσεις σε αυτό.

 

   Υποψήφιος που παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία) εξετάζεται με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Πληροφοριακού Συστήματος, με εκφώνηση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Εν προκειμένω, ο διαθέσιμος χρόνος καθορίζεται σε δύο (2) ώρες

 

   Το εγχειρίδιο της εξεταζόμενης ύλης για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.

αυτοκινήτου είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της θεματικής ενότητας περί των χαρακτηριστικών σημείων (τοπικά θέματα) ενδιαφέροντος της Π.Ε. που εκδίδει ή επεκτείνει ή επαναχορηγεί την ειδική άδεια οδήγησης κοινοποιούνται, με ευθύνη των οικείων υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, στη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

του Υπουργείου προς επικαιροποίηση του ηλεκτρονικά διαθέσιμου στον ιστότοπο του Υπουργείου εγχειριδίου εξεταζόμενης ύλης.

 

    Ο απορριπτόμενος στην ειδική εξέταση υποψήφιος έχει το δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο που προγραμματίζεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν προσκόμισης εκ νέου δικαιολογητικών.

   Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει ή να συνεργάζεται με άλλο υποψήφιο ή να υποβοηθείται με οποιοδήποτε τρόπο, θεωρείται ότι απέτυχε

στις εξετάσεις και παράλληλα αποκλείεται από αυτές για το επόμενο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

  

Δικαιολογητικά

 

Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση

 

α. Αίτηση συμμετοχής στην ειδική θεωρητική εξέταση.

β. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι:

- είναι τουλάχιστον 21 ετών και δεν έχει ξεπεράσει το 69° έτος της ηλικίας του

- δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν. 1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.

- δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

- Δεν έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ.

αυτοκίνητο.

- Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

- Ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος.

- Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.

- Κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, Γ ή Δ’.

- Είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό

πλαίσιο.

γ. Γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.), όπως αυτή εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής μαθησιακής δυσκολίας και χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτόν τομέα, Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση.

δ. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου υπέρ Δημοσίου.

 

   Κατόπιν ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας του περιεχομένου του υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και χώρο όπου

θα διεξαχθεί η ειδική θεωρητική εξέταση παραδίδοντας του σχετική Δελτίο Συμμετοχής στην Εξέταση (Δ.Σ.Ε.) όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επίθετο, όνομα πατρός) καθώς και κάθε άλλη

σχετική προς τη εξέταση πληροφορία.

Δικαιολογητικά για την έκδοση εντύπου ειδικής άδειας οδήγησης

  

   Υποψήφιος που πετύχει στην ειδική θεωρητική εξέταση οφείλει όπως προσκομίσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης τα κάτωθι δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών:

 

α. Αίτηση για την έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

β. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (αναζητείται υπηρεσιακώς).

γ. Απλό αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού-Επίπεδο Α2, εφόσον είναι αλλοδαπός υπήκοος.

δ. Απλό φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

ε. Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή, εφόσον είναι υπήκοος τρίτης χώρας.

στ. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.

ζ. Ιατρικό Πιστοποιητικό.

η. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου