Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ (Ταξί)

Οι ενδιαφερόμενοι για την επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.

Για να χορηγηθεί η επέκταση ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται ο υποψήφιος:

*να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β' για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αιτήσεως,

*εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα,

*εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,

*να είναι υγιής με βάση ιατρικών εξετάσεων,

*να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα,

*να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,

*να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα παρακάτω αδικήματα:

1. της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση,

2. παραχάραξης,

3. κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων,

4. πλαστογραφίας,

5. πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων,

6. δωροδοκίας,

7. ανθρωποκτονίας με πρόθεση,

8. ληστείας,

9. αρπαγής,

10. βιασμού,

11. κατάχρησης σε ασέλγεια,

12. αποπλάνησης παιδιών,

13. διευκόλυνσης ακολασίας άλλων,

14. πορνογραφίας ανηλίκων,

15. μαστροπείας,

16. εκμετάλλευσης πόρνης,

17. σωματεμπορίας,

18. ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής,

19. κλοπής,

20. υπεξαίρεσης,

21. εκβίασης,

22. απάτης,

23. απιστίας,

24. παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων,

25. εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών,

26. παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

27. παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών,

28. λιποταξίας,

29. ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, οι συνέπειες επέρχονται σε βάρος του νομικού προσώπου εάν καταδικαστεί αμετάκλητα ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, ο Διευθυντής ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν εντός (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης, ο Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση.

Θεωρητική εξέταση

 

Αν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις για την επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προκειμένου ο κάτοχος αυτής να οδηγεί και σε περιοχή που ανήκει διοικητικά σεΠ.Ε. διαφορετική από αυτήν που τη χορήγησε αρχικώςο ενδιαφερόμενος θα συμμετέχει σε ειδικήθεωρητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ότι διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις.Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει τηνκάτωθι θεματική ενότητα:

(i)            Χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Περιφερειακής ενότητας που εκδίδει ή επεκτείνει ή επαναχορηγεί

την ειδική άδεια οδήγησης.

   Εξετάζεται για σαράντα (40) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση του

Ερωτηματολογίου είκοσι τεσσάρων ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών μίας σωστής απάντησης αναφορικά με ταΧαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα)της Π.Ε. που την επεκτείνει.

Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών, αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις τουΕρωτηματολογίου.

 

 Υποψήφιος που παρουσιάζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (λ.χ. δυσλεξία) εξετάζεται με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του Πληροφοριακού Συστήματος, μεεκφώνηση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Εν προκειμένω, ο διαθέσιμος χρόνος καθορίζεται σε δύο (2) ώρες

 

Το εγχειρίδιο της εξεταζόμενης ύλης για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.

αυτοκινήτου είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στον ιστότοποτου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της θεματικής ενότητας περί των χαρακτηριστικών σημείων (τοπικά θέματα) ενδιαφέροντος της Π.Ε. που εκδίδει ή επεκτείνειή επαναχορηγεί την ειδική άδεια οδήγησης κοινοποιούνται, με ευθύνη των οικείων υπηρεσιών Μεταφορώνκαι Επικοινωνιών, στη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

του Υπουργείου προς επικαιροποίηση του ηλεκτρονικάδιαθέσιμου στον ιστότοπο του Υπουργείου εγχειριδίουεξεταζόμενης ύλης.

 

Ο απορριπτόμενος στην ειδική εξέταση υποψήφιοςέχει το δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενη εξεταστικήπερίοδο που προγραμματίζεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν προσκόμισης εκ νέου δικαιολογητικών.

Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει ήνα συνεργάζεται με άλλο υποψήφιο ή να υποβοηθείταιμε οποιοδήποτε τρόπο, θεωρείται ότι απέτυχε

στις εξετάσεις και παράλληλα αποκλείεται από αυτέςγια το επόμενο χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

 

Δικαιολογητικά

 

Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση

 

 Για τη συμμετοχή ενδιαφερόμενου στην ειδική θεωρητική εξέταση για ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσίαΜεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Αίτηση συμμετοχής στην ειδική θεωρητική εξέταση.

β. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι:

- είναι τουλάχιστον 21 ετών και δεν έχει ξεπεράσει το69° έτος της ηλικίας του

- δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα τουΝ. 1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.

- δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένοςαπό οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

- Δεν έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο γιαοδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ.

αυτοκίνητο.

- Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση,παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας μεπρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σεασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας,εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σεανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περίόπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασηςτων διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολήνομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών,λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησηςεργαζομένων.

- Ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσονδεν είναι Έλληνας υπήκοος.

- Είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.

- Κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, Γ ή Δ’.

- Είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό

πλαίσιο.

γ. Γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.), όπως αυτή εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικήςμαθησιακής δυσκολίας και χορηγείται από το σχετικό γιατο σκοπό αυτόν τομέα, Κρατικό Νοσοκομείο και προσκομίζεται στη Δ.Ι.Ε. κατά την εξέταση.

δ. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου υπέρ Δημοσίουποσού είκοσι (20) ευρώ.

Κατόπιν ελέγχου της πληρότητας και της κανονικότητας του περιεχομένου του υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, η υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο γιατην προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και χώρο όπου

θα διεξαχθεί η ειδική θεωρητική εξέταση παραδίδονταςτου σχετική Δελτίο Συμμετοχής στην Εξέταση (Δ.Σ.Ε.)όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου(όνομα, επίθετο, όνομα πατρός) καθώς και κάθε άλλη

σχετική προς τη εξέταση πληροφορία.

Δικαιολογητικά για την έκδοση εντύπου ειδικής άδειας οδήγησης

 

Υποψήφιος που πετύχει στην ειδική θεωρητική εξέταση οφείλει όπως προσκομίσει εντός αποκλειστικήςπροθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης τα κάτωθι, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά στην

αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:

 

α. Φωτοτυπία της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

β. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου.