Μεταβίβαση άδειας έλξης (τρέιλερ)

Δικαιολογητικά

  • Νέα άδεια κυκλοφορίας οχήματος με το οποίο θα έλκουμε το τρέιλερ από την οποία να προκύπτει το μέγιστο βάρος έλξης του οχήματος, σε διαφορετική περίπτωση σχετική βεβαίωση από την αντιπροσωπία του οχήματος.
  • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος.
  • Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του ιδιοκτήτη του τρέιλερ.
  • Τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει η αγοροπωλησία του τρέιλερ.
  • Άδεια έλξης τρέιλερ με το σχετικό ταμπελάκι.
  • Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από τη σχολή) επικυρωμένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Διαδικασία

   Αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη σχολή κατατίθενται στον Μηχανολόγο ο οποίος και εξετάζει την αίτηση. Σε 7-10 μέρες η άδεια βρίσκεται στα χέρια μας.